Báo giá dịch vụ quảng cáo Google - SEONGON

BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE

Các gói dịch vụ quảng cáo Google SEONGON cung cấp

GÓI CAM KẾT

Cam kết chặt chẽ về chỉ số, bao gồm cả rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận hành, phù hợp với những doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về KPIs.

Gói quản trị tài khoản

Hoạt động như một phòng kỹ thuật thuê ngoài, SEONGON cam kết minh bạch về số liệu và quy trình, khách hàng sẽ trả phí theo % ngân sách quảng cáo.

Gói thuê tài khoản

Cung cấp tài khoản quảng cáo uy tín, nằm trong tài khoản đại lý cấp cao của Google, 100% thanh toán tiền thật, được hỗ trợ kịp thời khi tài khoản có vấn đề phát sinh.

Gói quản trị tài khoản

 
Gói dịch vụAdvanceExpertProfesionalPlatinum
Ngân sách/tháng
< 30 triệu
30 – 100 triệu
100 – 800 triệu
> 800 triệu
Phí dịch vụ
5,000,000đ
20%
Từ khóa
Tối đa 500 từ
Tối đa 5,000 từ
Không giới hạn
Không giới hạn
SETUP tối ưu
Phí SETUP tối thiểu
4,000,000đ
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
Tư Vấn nội dung quảng cáo
Tư Vấn Landing Page
 
Tư Vấn Mạng hiển thị
 
 
Tư Vấn từ Google Singapore
 
 
 
Tư Vấn chiến lược Remarketing
 
 
Tư Vấn Online Marketing
 
 
lập kế hoach
Nghiên cứu thị trường
 
 
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
 
 
Nghiên cứu từ khóa
Tối đa 500 từ
Tối đa 500 từ
Tối đa 1000 từ
Không giới hạn
Lựa chọn từ khóa
Lập KPIs (chỉ tiêu chi tiết)
 
Số mẫu quảng cáo/ nhóm
2
2
3
4
Nhắm mục tiêu mạng hiển thị
 
setup
Kỹ thuật Viên Google Singapore
 
 
 
Nhắm mục tiêu địa lý
Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
Lập lịch quảng cáo
Cấu trúc tài khoản tối ưu
Phủ định từ khóa
Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
Tạo tiện ích cuộc gọi
Tạo tiện ích chú thích
Tạo tiện ích Vị trí
Tạo báo cáo từ Google
Tiếp thị lại
Kết nối Analytics
Theo dõi chuyển đổi
 
 
 
Tạo banner quảng cáo miễn phí
 
 
1 bộ/ tháng
2 bộ / tháng
Tạo UTM theo dõi
Tiếp thị lại động
 
 
 
tối ưu và phân tích Quảng cáo
Tối ưu CTR
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu ngân sách
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Thay đổi mẫu quảng cáo
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Phủ định từ khóa định kỳ
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Thay đổi tiện ích mở rộng
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu điểm chất lượng
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu từ khóa
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Phân tích hiệu suất mạng hiển thị
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Báo cáo chuyên sâu
 
 
2 tháng / lần
1 tuần / lần
Phân tích đối thủ cạnh tranh
 
3 lần / tháng
2 tháng / lần
1 tuần / lần
Advance
Ngân sách < 25 triệu
Phí dịch vụ 5.000.000
Từ khoá Tối đa 500 từ
Hỗ trợ SETUP tối ưu
Phí SETUP tối thiểu 4.000.000
Tư vấn
Gồm các hạng mục:
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
Tư Vấn nội dung quảng cáo
Lập kế hoạch
Gồm các hạng mục:
Lựa chọn từ khóa
Nghiên cứu từ khóa: Tối đa 500 từ
SETUP
Gồm các hạng mục:
Nhắm mục tiêu địa lý
Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
Lập lịch quảng cáo
Cấu trúc tài khoản tối ưu
Phủ định từ khóa
Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
Tạo tiện ích cuộc gọi
Tạo tiện ích chú thích
Tạo tiện ích Vị trí
Tạo báo cáo từ Google
Tiếp thị lại
Kết nối Analytics
Theo dõi chuyển đổi
Tạo banner quảng cáo miễn phí
Tạo UTM theo dõi
Tối ưu và phân tích quảng cáo
Tối ưu CTR 2 lần / tháng
Tối ưu ngân sách 2 lần / tháng
Thay đổi mẫu quảng cáo 2 lần / tháng
Phủ định từ khóa định kỳ 2 lần / tháng
Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo Không giới hạn
Thay đổi tiện ích mở rộng 2 lần / tháng
Tối ưu điểm chất lượng 2 lần / tháng
Tối ưu từ khóa 2 lần / tháng
Phân tích hiệu suất mạng hiển thị 2 lần / tháng
EXPERT
Ngân sách/tháng 25 – 100 triệu
Phí dịch vụ 20%
Từ khoá Tối đa 500 từ
Hỗ trợ SETUP tối ưu
Phí SETUP tối thiểu Miễn phí
Tư vấn
Gồm các hạng mục:
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
Tư Vấn nội dung quảng cáo
Tư Vấn Landing Page
Lập kế hoạch
Gồm các hạng mục:
Nghiên cứu từ khóa: Tối đa 500 từ
Lựa chọn từ khóa
Lập KPIs (chỉ tiêu chi tiết)
Nhắm mục tiêu mạng hiển thị
SETUP
Gồm các hạng mục:
Nhắm mục tiêu địa lý
Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
Lập lịch quảng cáo
Cấu trúc tài khoản tối ưu
Phủ định từ khóa
Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
Tạo tiện ích cuộc gọi
Tạo tiện ích chú thích
Tạo tiện ích Vị trí
Tạo báo cáo từ Google
Tiếp thị lại
Kết nối Analytics
Tạo UTM theo dõi
Tối ưu và phân tích quảng cáo
Tối ưu CTR 3 lần / tháng
Tối ưu ngân sách 3 lần / tháng
Thay đổi mẫu quảng cáo 3 lần / tháng
Phủ định từ khóa định kỳ 3 lần / tháng
Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo Không giới hạn
Thay đổi tiện ích mở rộng 3 lần / tháng
Tối ưu điểm chất lượng 3 lần / tháng
Tối ưu từ khóa 3 lần / tháng
Phân tích hiệu suất mạng hiển thị 3 lần / tháng
Phân tích đối thủ cạnh tranh 3 lần / tháng
profesional
Ngân sách/tháng 100 – 800 triệu
Phí dịch vụ Tính lũy tiến theo mốc
Từ khoá Không giới hạn
SETUP tối ưu Hỗ trợ
Phí SETUP tối thiểu Miễn phí
Tư vấn
Gồm các hạng mục:
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
Tư Vấn nội dung quảng cáo
Tư Vấn Landing Page
Tư Vấn Mạng hiển thị
Tư Vấn chiến lược Remarketing
Tư Vấn Online Marketing
Lập kế hoạch
Gồm các hạng mục:
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Nghiên cứu từ khóa: Tối đa 1000 từ
Lựa chọn từ khóa
Lập KPIs (chỉ tiêu chi tiết)
Nhắm mục tiêu mạng hiển thị
SETUP
Gồm các hạng mục:
Nhắm mục tiêu địa lý
Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
Lập lịch quảng cáo
Cấu trúc tài khoản tối ưu
Phủ định từ khóa
Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
Tạo tiện ích cuộc gọi
Tạo tiện ích chú thích
Tạo tiện ích Vị trí
Tạo báo cáo từ Google
Tiếp thị lại
Kết nối Analytics
Tạo banner quảng cáo miễn phí: 1 bộ/ tháng
Tạo UTM theo dõi
Tối ưu và phân tích quảng cáo
Tối ưu CTR 2 tuần / lần
Tối ưu ngân sách 2 tuần / lần
Thay đổi mẫu quảng cáo 2 tuần / lần
Phủ định từ khóa định kỳ 2 tuần / lần
Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo Không giới hạn
Thay đổi tiện ích mở rộng 2 tuần / lần
Tối ưu điểm chất lượng 2 tuần / lần
Tối ưu từ khóa 2 tuần / lần
Phân tích hiệu suất mạng hiển thị 2 tuần / lần
Phân tích đối thủ cạnh tranh 2 tháng / lần
Báo cáo chuyên sâu 2 tháng / lần
Platinum
Ngân sách/tháng > 800 triệu
Phí dịch vụ Tính lũy tiến theo mốc
Từ khoá Không giới hạn
SETUP tối ưu Hỗ trợ
Phí SETUP tối thiểu Miễn phí
Tư vấn
Gồm các hạng mục:
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
Tư Vấn nội dung quảng cáo
Tư Vấn Landing Page
Tư Vấn Mạng hiển thị
Tư Vấn chiến lược Remarketing
Tư Vấn Online Marketing
Tư Vấn từ Google Singapore
Lập kế hoạch
Gồm các hạng mục:
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Nghiên cứu từ khóa: Không giới hạn
Lựa chọn từ khóa
Lập KPIs (chỉ tiêu chi tiết)
Nhắm mục tiêu mạng hiển thị
SETUP
Gồm các hạng mục:
Nhắm mục tiêu địa lý
Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
Lập lịch quảng cáo
Cấu trúc tài khoản tối ưu
Phủ định từ khóa
Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
Tạo tiện ích cuộc gọi
Tạo tiện ích chú thích
Tạo tiện ích Vị trí
Tạo báo cáo từ Google
Tiếp thị lại
Kết nối Analytics
Theo dõi chuyển đổi
Tạo banner quảng cáo miễn phí: 2 bộ/ tháng
Tạo UTM theo dõi
Tiếp thị lại động
Tối ưu và phân tích quảng cáo
Tối ưu CTR 1 tuần / lần
Tối ưu ngân sách 1 tuần / lần
Thay đổi mẫu quảng cáo 1 tuần / lần
Phủ định từ khóa định kỳ 1 tuần / lần
Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo Không giới hạn
Thay đổi tiện ích mở rộng 1 tuần / lần
Tối ưu điểm chất lượng 1 tuần / lần
Tối ưu từ khóa 1 tuần / lần
Phân tích hiệu suất mạng hiển thị 1 tuần / lần
Phân tích đối thủ cạnh tranh 1 tuần / lần
Báo cáo chuyên sâu 1 tuần / lần

CÁC GÓI THUÊ TÀI KHOẢN

Gói cơ bản

Mức ngân sách quảng cáo (Ngày):

=< 5.000.000Đ

Phí quản lý:

10%

Gói nâng cao

Mức ngân sách quảng cáo (Ngày):

> 5.000.000Đ

Phí quản lý:

5%

LƯU Ý

Dịch vụ SEONGON được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau nên sẽ không có khung giá cố định cho từng hạng mục.
Báo giá có thể thay đổi tùy theo nhu cầu về tính năng của khách hàng.

  Tư vấn trực tiếp với chuyên gia của SEONGON
  Ngân sách dự kiến cho Google Ads *

  [disabled]
  [disabled]
  [ho_va_ten]
  [ho_va_ten]
  [email_cua_ban]
  [email_cua_ban]
  [subscribe]
  [subscribe]
  [formId]
  [formId]
  [return]
  [return]
  [formName]
  [formName]
  [disabled]
  [disabled]
  [ho_va_ten]
  [ho_va_ten]
  [email_cua_ban]
  [email_cua_ban]
  [nhan_tai_lieu]
  [nhan_tai_lieu]
  [formId]
  [formId]
  [return]
  [return]
  [formName]
  [formName]
  [Ebook]
  [Ebook]
  [disabled]
  [disabled]
  [ho_va_ten]
  [ho_va_ten]
  [email_cua_ban]
  [email_cua_ban]
  [subscribe]
  [subscribe]
  [formId]
  [formId]
  [return]
  [return]
  [formName]
  [formName]
  [Case Study]
  [Case Study]
  [disabled]
  [disabled]
  [tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
  [tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
  [ho_va_ten]
  [ho_va_ten]
  [email_cua_ban]
  [email_cua_ban]
  [so_dien_thoai]
  [so_dien_thoai]
  [website_cua_cong_ty_ban]
  [website_cua_cong_ty_ban]
  [ngan_sach_du_kien_cho_goo]
  [ngan_sach_du_kien_cho_goo]
  [dang_ky_ngay]
  [dang_ky_ngay]
  [formId]
  [formId]
  [return]
  [return]
  [formName]
  [formName]
  [disabled]
  [disabled]
  [tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
  [tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
  [ho_va_ten]
  [ho_va_ten]
  [email_cua_ban]
  [email_cua_ban]
  [so_dien_thoai]
  [so_dien_thoai]
  [website_cua_cong_ty_ban]
  [website_cua_cong_ty_ban]
  [ngan_sach_du_kien_cho_seo]
  [ngan_sach_du_kien_cho_seo]
  [submit]
  [submit]
  [formId]
  [formId]
  [return]
  [return]
  [formName]
  [formName]
  [Case Study]
  [Case Study]