Các vị trí đang tuyển

VỊ TRÍ THU NHẬP SỐ LƯỢNG HẠN TUYỂN

Tuyển dụng Nhân viên phụ trách Content Facebook

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 2 31/10/2018

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh – Senior Account tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 2 31/10/2018